Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Metropolia on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia ohjeita

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.Tässä ns. HTK-ohjeessa määritellään, mitä hyvä tieteellinen käytäntö on ja miten sen loukkausepäilyt käsitellään. Lisäksi se velvoittaa ammattikorkeakoulut tarjoamaan tutkimuseettistä koulutusta niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut ohjeet myös ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Ne on suunnattu sellaisille tutkimusasetelmille, joista ei ole säädetty erikseen lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa  laissa (488/1999). Ohjeita sovelletaan humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esim. ihmiseen kohdistuvassa luonnontieteellisessä ja tekniikan alan tutkimuksessa, taiteellisessa tutkimuksessa ja joissain tapauksissa myös ihmiseen kohdistuvassa, ei-kajoavassa terveys- tai lääketieteellisessä tutkimuksessa. 

Tieteenalasta riippumatta tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet, joihin kuuluvat mm. tutkittavan ihmisarvon, yksityisyyden, itsemääräämisoikeuden ja muiden oikeuksien kunnioittaminen. Tutkija toteuttaa tutkimuksensa aina niin, että siitä ei aiheudu tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja.

Tutkijaa ohjaavien yleisten eettisten periaatteiden lisäksi erityisesti ihmistä ja inhimillistä toimintaa koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet ottavat kantaa:

 • tutkittavan kohteluun ja oikeuksiin, erityisesti tietoon perustuvaan suostumukseen osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen,
 • tilanteeseen, jossa alaikäinen tai vajaakykyinen on tutkittavana,
 • henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa,
 • yksityisyyden suojaan tutkimusjulkaisussa ja
 • tutkimusaineistojen avoimuuteen

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun on mahdollista, että tutkittaviin voi kohdistua haittoja tai riskejä.

Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia.

Tutustu tarkemmin TENKin tutkimusetiikkaa koskevaa ohjeistukseen.

Eettinen ennakkoarviointi

Tutkijan tukena tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakoinnissa ja vahingon välttämisessä toimii eettinen ennakkoarviointi. 

Lääketieteellisen tutkimuslain alainen tutkimus

Kun tutkimuksessa puututaan ihmisen koskemattomuuteen ja tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmiseen koskemattomuuteen puuttuva hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus, tutkimus kuuluu lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain piiriin. Tällöin tutkimukselle on haettava eettinen ennakkoarviointi lääketieteellisen tutkimuslain mukaiselta alueelliselta eettiseltä toimikunnalta.

Kun tutkimuksen kohteena on ihminen, mutta kyseessä eiole lääketieteellinen tutkimus

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys on arvioitava aina ennakkoon seuraavan kaltaisissa tutkimusasetelmissa:

 • tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta
 • tutkimuksessa puututaan fyysiseen koskemattomuuteen
 • tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta
 • tutkimuksessa esitetään tutkittavalle poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä
 • tutkimuksella on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa
 • tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittavalle tai tutkijalle tai heidän läheisilleen

Jos kyseessä on jokin edellä mainituista tutkimusasetelmista eikä ennakkoarviointia ole tehty, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön loukkaus. Se voidaan tarvittaessa selvittää hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkauksia koskevien epäilyjen käsittelyprosessissa kuten TENKin HTK-2012 -ohjeessa on kuvattu.

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan julkaisukanavassa, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan eettinen toimikunta, Metropoliassa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta.

Lisätietoa

Katso myös

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement