Siirry pääsisältöön

Kirjaston TKI-toiminnan tukipalvelut

""

Lainsäädäntö, sopimukset ja etiikka

TKI-hankkeiden aineistonhallintaan kuuluu lainsäädäntöön, sopimuksiin ja etiikkaan liittyviä seikkoja, jotka täytyy huomioida jo hanketta suunniteltaessa. Näitä ovat muun muassa:

 • Sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa (aiesopimus ja yhteistyösopimus)
 • Tutkittavien informointi ja suostumus
 • Tutkimusluvat
 • Luottamuksellisen tiedon ja henkilötietojen käsittely
 • Aineiston omistajuus, käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet​
 • Rahoittajan ohjeet ja edellytykset
 • Tutkimusetiikka ja eettinen ennakkoarviointi

Avoimuuden huomioiminen sopimuksissa ja tutkittavan informoinnissa

Metropolia on sitoutunut edistämään avointa TKI-toimintaa. Avoimuuden vaatimukset on hyvä huomioida sekä aie- ja yhteistyösopimuksissa sekä tutkittavan informoinnissa. 

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”

Tutkittavan informoinnissa tulee myös kertoa aineiston avaamisesta, jotta tutkittava voi antaa siihen suostumuksensa.

Tutkimuslupa

Ennen aineistonkeruuta on tärkeää selvittää, mitä lupia ja suostumuksia aineistonkeruuta varten tarvitaan. Jos tutkimuksen kohteena on jossakin organisaatiossa tapahtuva toiminta (esimerkiksi sairaala, oppilaitos, yritys), tulee organisaatiolta tavallisesti pyytää lupa tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuslupaa pyydetään kohdeorganisaatiolta sen määrittelemien käytäntöjen mukaisesti. Useat organisaatiot kertovat lupakäytänteistään verkkosivuillaan. Erityisesti isoissa organisaatioissa lupien käsittely noudattaa tiettyä kaavaa ja aikataulua, mistä syystä lupapyynnön käsittely voi olla hidasta.

 • Jos tutkimusasetelma vaatii eettistä ennakkoarviointia, se haetaan ennen tutkimuslupaa. Eettisen toimikunnan lausunto liitetään tutkimuslupahakemuksen liitteeksi.
 • Myös silloin kun tutkimus kohdistuu Metropolian henkilökuntaan tai opiskelijoihin, täytyy tutkimuksen tekijän hakea tutkimuslupaa.  

Tutkittavien informointi ja suostumus

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen keskeinen eettinen periaate on tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen. Tutkittavalla on oikeus osallistua vapaaehtoisesti, mutta myös kieltäytyä osallistumasta ilman pelkoa häneen kohdistuvista kielteisistä seurauksista.

Tutkittavan tulee tietää olevansa tutkittavana erityisesti tilanteissa, joissa tutkija on häneen nähden myös jossain muussa roolissa, kuten esimiehenä tai opettajana. 

Suostumuksen lähtökohtana on, että suostumuksen antaja tietää ja ymmärtää, mihin suostuu. Tutkittavalle tulee kertoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tutkimuksen tarkoituksesta, sen tekijöistä, siihen osallistuvalle mahdollisesti kohdistuvista riskeistä tai haitoista, osallistumisen ja tietojen antamisen vapaaehtoisuudesta, tietojen käsittelystä, salassapidettävyydestä, säilytysajasta, luovutuksista ja mahdollisesta tutkimusaineiston arkistoinnista ja avaamisesta.

Informoinnin perusteella tutkittava voi halutessaan antaa suostumuksensa:

 1. osallistua tutkimukseen
 2. häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn osana tutkimuksen toteuttamista
 3. häntä koskevan tutkimusaineiston jatkokäyttöön ja arkistointiin​

Lisätietoa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Metropolia on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia ohjeita

Vastuullinen tiede 

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Eettinen ennakkoarviointi - milloin tarvitaan?

Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin, ihmistieteellinen tutkimus tietyissä tapauksissa. Jos tutkimuksesi kohteena on ihminen, tutustu Metropolian ohjeeseen selvittääksesi tarvitseeko tutkimus eettistä ennakkoarviointia. Jos ennakkoarviointi tarvitaan eikä sitä ole tehty, kyseessä on hyvän tieteellisen käytännön loukkaus. 

Ennakkoarvioinnin pyytäminen

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan julkaisukanavassa, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan eettinen toimikunta, Metropoliassa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta. Kyseessä on ennakkoarviointi – tutkimuksen toteutuksen jälkeen arviointilausuntoa ei anneta.

Lisätietoa löydät Metropolian verkkosivuilta. Sieltä löydät myös oman organisaatiosi jäsenet toimikunnassa. Voit olla yhteydessä heihin, jos pohdit TKI-hankkeesi eettisyyttä.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste