Skip to main content

Sosiaali- ja terveysala: Aiheesta hakusanoiksi

Aiheen jäsentäminen

Ennen tiedonhaun aloittamista on tärkeää ymmärtää, mistä omassa aiheessa on kyse ja mihin se liittyy!

 • Tiedonhaku onnistuu parhaiten, kun aihe ja tiedonhaun tavoite on määritelty hyvin ja rajattu selkeästi. Hyvin muotoiltuun kysymykseen on helpompi löytää relevanttia ja luotettavaa tietoa.
 • Mieti mm. seuraavia kysymyksiä:
  • Mitä minun täytyy tietää? Mikä on aiheeni tietoperusta ja teoreettinen tausta? Mistä osista aiheeni koostuu? Mikä on olennaista? Mitä voin jättää pois?
 • Kirjaa siis ylös aiheesi keskeiset käsitteet sekä niihin läheisesti liittyvät käsitteet ja termit. Pohdi myös, mihin laajempaan aihepiiriin aiheesi kuuluu ja mitä osa-alueita se sisältää.
 • Aluksi voi ja kannattaakin tehdä alustavaa tiedonhakua ja testailla erilaisia hakusanoja eri tietokannoissa. Näin voit mm. kartoittaa saatavilla olevan tiedon määrää ja ideoida uusia hakusanoja.
 • Tutustu aiheeseesi liittyvään perusteoriaan ja esim. opinnäytetöihin. Kirjallisuuteen tutustuminen laajentaa oman aiheen ymmärrystä.
 • Jäsentämisen apuna voit käyttää esim.:
  • Miellekarttaa (mind map)
  • PICO-mallia: Patient/population, Intervention, Comparison, Outcome
   • Potilasryhmä, interventio tai hoitomenetelmä, vertailu, lopputulos.
   • PICO-esimerkin löydät mm. teoksesta Näytön jäljillä (pdf) sivulta 16.
  • SPICE-mallia: Setting, Perspective, Intervention, Comparison, Evaluation
   • Konteksti, näkökulma, interventio tai ongelma,  vertailu, arviointi.
   • SPICE-esimerkin löydät esim. tästä luennosta (pdf) sivulta 17.
  • Lisätietoa eri malleista mm. tässä artikkelissa: Davies, Karen Sue 2011. Formulating the Evidence Based Practice Question: A Review of the Frameworks. Evidence Based Library and Information Practice 6 (2). 75-80.

Asiasanat hakusanoina

 • Hakusanojen määrittäminen on tärkeää!
 •  Aiheen jäsentäminen helpottaa hakusanojen ideointia.
  • Samaa asiaa voidaan kuvata eri sanoilla. Siksi kannattaa käyttää aikaa hakusanojen ideointiin.
  • Esim. yhdessä tekemisen terminologiaa: moniammatillisuus, moniasiantuntijuus, yhteiskehittely, verkostotyö, jne.
 • Tietokannoissa hakusanoina voi käyttää alan keskeisiä termejä. Näistä on hyvä lähteä liikkeelle.
 • Pidä kuitenkin mielessä, että tietokannoissa käytetään asiasanastoja artikkelien ja tutkimusten sisältöä kuvailtaessa.
  • Asiasanastolla tarkoitetaan sanastoa, johon on valittu yksi termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista eli synonyymeista. Artikkelien keskeinen sisältö kuvataan käyttämällä asiasanoja (englanniksi esim. subject, subject heading, descriptor, keyword).
  • Asiasanoilla on standardoitu kielenkäyttö (varmista kieliasu): asiasanoja käytettäessä ei siis tarvitse ottaa huomioon synonyymeja tai sanojen taipumista.
  • Asiasanoilla hakeminen auttaa usein löytämään omaan aiheeseen sopivaa aineistoa.

                                                        

Asiasanojen löytäminen

Miten löydän omaan aiheeseeni sopivia asiasanoja?

Tutustu tietokannassa käytettyyn termistöön tekemällä testihakuja omilla hakusanoillasi. Käytä apuna löytämiesi artikkelien kuvailua. Klikkaa siis artikkelin otsikkoa jotta saat lisätietoa sen sisällöstä, ja tee hakuja myös löytämilläsi asiasanoilla.

Voit myös käyttää apuna asiasanastoja (saatavilla vapaasti verkossa).

 • YSA Yleinen suomalainen asiasanasto, Käytössä suomenkielisissä kirjastotietokannoissa (esim. MetCat, Helka, Finna.fi).
 • MeSH – Medical Subject Heading. Medicin ja PubMedin käyttämä sanasto.
 • Huomaa, että joillain tietokannoilla on myös omia asiasanastoja.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services